Vivos steunt Mitch-vervolgproject

Op de laatste ledenvergadering heeft VIVOS unaniem besloten het door de Stichting Nochari ingediende Mitch-vervolgproject te accepteren en de bevolking van Diemen ervoor te interesseren.

De Stichting Nochari is een ontwikkelingsorganisatie die verschillende activiteiten ontwikkelt en ondersteunt ten behoeve van de zelfredzaamheid van landbouwgemeenschappen. Zij werd opgericht in 1957 ten einde zowel op economisch als op sociaal gebied marginalisering en maatschappelijke uitsluiting tegen te gaan. De activiteiten omvatten onder meer: diversiteit brengen in de duurzame verbouw van landbouwproducten , het ontwikkelen van alternatieve technieken voor grond- en waterbeheer, en het versterken van de organisatie en het zelfbestuur van gemeenschappen om probleemoplossend te kunnen werken.

Landbouwcoöperatie

Op 13 kilometer van Nandaime bevindt zich de coöperatie Pedro Joaquin Chamorro. De ongeveer 100 daar wonende en werkende families voorzien voornamelijk in hun levensonderhoud door de verbouw van graanproducten als mais, sorghem en rijst. De inkomsten van de families worden nu nog bepaald door één oogst per jaar, er wordt geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid gedurende de rest van het jaar andere gewassen te verbouwen. Daardoor moeten tal van bewoners elders gaan werken om de droge periode door te komen. Het is een hardwerkende gemeenschap. Alle gezinnen, mannen, vrouwen en kinderen, hebben tot nu toe meegewerkt aan het project van wederopbouw na de orkaan Mitch

Zo is met behulp van VIVOS ten behoeve van de bewoners eerder reeds een gezondheidscentrum gerealiseerd. Twee dagen per week worden er consulten gegeven, die gratis zijn. In het centrum worden ook ter plaatse geproduceerde natuurlijke geneesmiddelen verkocht, gemaakt van planten die door de coöperatieleden zelf worden verbouwd. De Stichting Nochari verzorgt de medische begeleiding van het centrum en biedt ondersteuning bij de verkoop van producten, zowel op de nationale markt, als bij de export naar Europa.

Voorzien in eigen levensonderhoud

Om tot voldoende productiviteit te komen om deze gemeenschap van een kleine 1000 zielen zelf-voorzienend te laten zijn, wordt nu een planning gemaakt. Van het beschikbare terrein van 1015 hectare is 350 hectare voor bosbouw en 665 hectare voor landbouw bestemd. Een probleem voor het beheer ervan echter vormt de gebrekkige afbakening van het terrein en de onduidelijke kavelverdeling. Het gebrek aan ervaring met de werking van een coöperatie wreekt zich ook waar het gaat om bedrijfsvoering en het toepassen van alternatieve technieken voor bodem- en waterbeheer. De infrastructuur van het gebied zal eveneens in een totaalplan moeten worden meegenomen.

Projectvoorstel Nocharí

Het door Nochari samen met de leden van de coöperatie ontwikkelde plan waarvoor nu de belangstelling wordt gevraagd van de VIVOS-leden en indien mogelijk geldelijke steun, ziet er hecht doortimmerd uit.

Het plan voor 2000-2001 voorziet in een aantal vergaderingen om de leden gelegenheid te geven hun wensen kenbaar te maken en informatie uit te wisselen. Om het project te laten slagen is betrokkenheid van de bewoners bij de plannen van wezenlijk belang. Het in kaart brengen van het terrein en de herverkaveling en toewijzing aan de leden zal geruime tijd in beslag nemen. Men gaat uit van een tiental werkbezoeken gevolgd door de tijd die nodig is voor de juridische procedures. In de tussentijd zullen er zes maal tweedaagse trainingen worden gegeven, waarin met name organisatorische en juridische thema’s zullen worden behandeld. Voortgangsbezoeken en -gesprekken dienen om de ontwikkelingen te volgen en aan te passen, voor zover nodig en gewenst. Daarin zullen ook de vervolgplannen voor het jaar 2001-2002 worden uitgezet.

Voorstel Vivos

Er is geld over van het project Post-Mitch. VIVOS wil dit geld gebruiken om de projecten die in dat kader werden opgezet te continueren en om nieuwe projecten op te zetten, teneinde de lokale bevolking in Nandaime in staat te stellen een onafhankelijk bestaan op te bouwen.

VIVOS roept alle belangstellenden op om dit project financieel nog meer armslag te geven.

Politiek nieuws uit Nandaime

In de derde week van juli heeft de Nicaraguaanse Hoge Kiesraad de partijen bekendgemaakt die aan de op 5 november te houden gemeenteraadsverkiezingen mogen meedoen. Het zijn vier landelijke partijen en twee partijen uit de Atlantische regio (de oostkust van Nicaragua). De overige partijen voldeden niet aan de norm voor het verzamelen van drie procent van de handtekeningen van de kiesgerechtigden. Dat waren 73.000 handtekeningen. Deze norm was overeengekomen in het pact tussen de twee grootste partijen, de oppositiepartij FSLN en de liberale regeringspartij PLC. Vermeldenswaard is nog het feit dat de Movimiento Democratico Nicaraguense (MDN), die zich als interessant alternatief opwierp voor de twee grootste partijen, als een zeepbel uit elkaar is gespat en dus niet meedoet aan de verkiezingen.

Een en ander betekent dat in Nandaime de volgende vier partijen deelnemen aan de gemeenteraads- en burgemeestersverkiezingen. Er zijn totaal tien raadszetels te verdelen.

  • Het Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), met als lijsttrekker Francisco Peña. Het Frente heeft nu vijf raadsleden, waaronder de burgemeester Alberto Larios Morales, die niet herkiesbaar is.
  • De Partido Liberal Constitucional (PLC), met als lijsttrekker Said Zavala. De PLC heeft nu vier raadsleden.
  • De Partido Conservador de Nicaragua (PCN), ook wel Partido Verde (Groene Partij) genaamd, met als lijsttrekster Maria Eugenia Morales. De PCN heeft nu geen raadszetels in Nandaime
  • De Camino Christiano Nicaragua (CCN), oftewel de Nicaraguaanse Christelijke Weg. De naam van de lijsttrekker is niet bekend. De CCN heeft geen raadszetels in Nandaime.

In een E-mail aan VIVOS berichtte Maria Eugenia Morales dat zij hard bezig is met haar verkiezingscampagne. ‘Ik ben een optimistische vrouw en populair onder de bevolking, en ik denk dat ik ga winnen. Zo niet, dan heb ik er een interessante ervaring bijgekregen’, zo relativeerde zij haar deelname aan de verkiezingen.
VIVOS houdt u op de hoogte.

Onze man in Nandaime

VIVOS heeft weer een eigen contactpersoon in Nicaragua. De afgelopen jaren trad de vertegenwoordiging in Managua van het LBSNN (Landelijk Beraad Stedenbanden Nederland Nicaragua) als zodanig op voor VIVOS. Het LBSNN is een overkoepelende organisatie die de belangen behartigt van de stichtingen en verenigingen in Nederland, die een stedenband of vriendschapsband onderhouden met een stad in Nicaragua. Het secretariaat van het LBSNN is gevestigd in Amsterdam, maar een bureau met één of meer medewerkers (dat varieert) is aanwezig in Managua, de hoofdstad van Nicaragua.

Er zijn echter circa 20 stedenbandorganisaties en VIVOS is daarvan zeker niet de grootste. De aanwezigheid in Nandaime namens VIVOS was zodoende beperkt. Daarom heeft VIVOS gezocht naar een vertegenwoordiging met een meer eigen gezicht en beter bereikbaar voor de plaatselijke organisaties en bevolkingsgroepen. Al gauw kwamen we uit bij Roberto Escobar die al ruim twee jaar contactpersoon in Nicaragua is voor de stichting SAM (Stedenband Amsterdam Managua) en de WEBAM (WErkgroep Basisbeweging Amsterdam Managua).

Roberto Escobar is een Nicaraguaan, maar heeft een aantal jaren in Nederland gewoond. Hij beheerst de Nederlandse taal en vertrouwd met de Nederlandse manier van werken. Tegelijkertijd is hij als Nicaraguaan volkomen in zijn element in Nandaime. Zowel de SAM als de WEBAM waren en zijn zeer tevreden over de samenwerking met Roberto. VIVOS heeft dus alle reden om optimistisch te zijn over onze toekomstige samenwerking. We zijn een voorlopige verbintenis van een jaar aangegaan. Maar als dit naar tevredenheid van beide partijen verloopt, zal het hij zeker worden verlengd.

Collecte

VIVOS gaat in oktober weer collecteren ten behoeve van het afvalinzamelingsproject in Nandaime. Op zaterdag 21 oktober zal VIVOS aanwezig zijn in het winkelcentrum tegenover het gemeentehuis in het centrum van Diemen.
Bij voldoende collectanten kan er ook op zaterdag 14 oktober worden gecollecteerd.
Wilt u helpen met collecteren, neem dan even contact op met een van de bestuursleden.