6 maart 2002: Stem op Vivos!!!

Natuurlijk is VIVOS geen plaatselijke politieke partij. Maar sinds 1986 hebben wij een duidelijke richting meegekregen van de toenmalige gemeenteraad voor ons solidariteitswerk met de Derde Wereld. Daar hebben wij nu bijna 16 jaar vorm aan gegeven. Vandaar, dat wij aan alle politieke partijen in Diemen gevraagd hebben wat zij in hun verkiezingsprogramma over ontwikkelingssamenwerking te zeggen hebben.

Hoe hebben de 7 partijen gereageerd ? We geven hieronder een overzicht:

In het VVD-programma kunnen we hierover niets terugvinden.
De PvdA liet ons weten dat dit onderwerp niet in haar programma is opgenomen.

Democraten Diemen schrijven – als nieuwe partij – dat het te tijdrovend is om over alle aspecten op korte termijn een visie te geven.

Het CDA wijdt een volle pagina aan Asielzoekers, Vluchtelingen en Ontwikkelingssamenwerking en kijkt heel duidelijk verder dan de gemeentegrenzen. Onder INTERNATIONALE SAMENWERKING zegt men:

“Het besef, dat vrede en veiligheid, het vluchtelingenprobleem en ontwikkelingssamenwerking in direct verband staan met elkaar, is helaas nog veel te weinig in onze Westerse samenleving doorgedrongen. Meer inzet, meer voorlichting en meer discussie is nodig om in internationaal verband duidelijk te maken, dat de op 11 september ’01 begonnen ‘nieuwe oorlog’tegen het terrorisme (dat inderdaad moet worden bestreden), moet worden omgezet in een ‘nieuwe wereldorde’. De diepe oorzaak van het feit dat terroristen nu proberen het heft in handen te krijgen, moet gezocht worden in het instandhouden van de diepe kloof tussen arm en rijk.

Keuzes:

Het CDA wil de bestrijding van de onrechtvaardige verschillen in de wereld met kracht ondersteunen.

De gemeente ondersteunt degenen, die met kleine middelen en weinig menskracht – door te werken aan ontwikkelingssamenwerking – iets aan deze problemen doen met subsidie, faci-liteiten en belangstelling”.

GROENLINKS ruimt ook een hoofdstuk in over dit onderwerp en schrijft in haar programma:

“Hoe is het nu in Diemen ? Diemen kent al 15 jaar een “vriendschapsband “met Nandaime een kleine gemeente in Nicaragua. GROENLINKS Diemen is zeer verguld met de vrijwilligers, die zich hiervoor actief inzetten. Dat wil zeggen dat zij enerzijds projecten ter plekke stimuleren, anderzijds de bewoners van Diemen door middel van voorlichting en publiciteit betrekken bij dit concrete ontwikkelingswerk.

Omdat dit werk onder de subsidieregels van Welzijn valt en VIVOS, die dit werk (ontwikkelingsprojecten en voorlichting in Diemen) onderneemt door zijn werkwijze daarbuiten valt , is door de raad de subsidie voor VIVOS gestopt (CDA en GROENLINKS stemden tegen). Het ontwikkelingswerk is in Diemen door de regels van Welzijn niet meer dan een collectebus geworden, waarvan de gemeente de opbrengst verdubbelt.

Hoe willen wij dat het wordt in Diemen ?

Wij willen particuliere Diemense organisaties die stedenbanden onderhouden blijvend ondersteunen bij de uitvoering van hun werk . Daarbij kan de gemeente Diemen technische en bestuurlijke steun laten verlenen aan het gemeentebestuur van de partnergemeente(d.m.v. stages en uitzendingen), hetgeen kan uitmonden in een officiële band tussen de gemeentebesturen.”

LEEFBAAR DIEMEN richt zich op Diemen. We hebben in het programma niets gevonden over internationale samenwerking en solidariteit. Maar, wereldwijd gezien wonen de meeste mensen toch in een dorp of gemeente?

D66 DIEMEN heeft ons geen verkiezingsprogramma gestuurd, maar de fractie stuurt ons wel een standpunt over ontwikkelingssamenwerking en de activiteiten van VIVOS in het bijzonder. Wij citeren hieruit:

“Wij realiseren ons dat het belang van Diemen niet ophoudt aan de gemeentegrenzen. Ook Diemen heeft te maken met een globaliserende wereld. Toch vinden wij de schaal van de gemeente Diemen niet groot genoeg om actief te participeren in een stedenband. (…)

Dit betekent niet dat wij de activiteiten van VIVOS voor de gemeente Diemen niet van belang vinden. Ontwikkelingssamenwerking heeft een breed draagvlak nodig. Het wijzen van mensen op de gevolgen van ons gedrag voor anderen, blijft een belangrijke meerwaarde hebben. Deze uitgangspunten van onze visie zijn mede verwoord in de lokale agenda 21, die onze fractie altijd van harte heeft ondersteund. In plaats van financiële projectondersteuning in Nandaime, ziet onze fractie de rol van VIVOS meer in actieve voorlichting aan Diemenaren over het belang van internationale samenwerking en solidariteit. Aan de hand van concrete werkplannen en activiteiten vinden wij dat VIVOS een beroep mag doen op financiële ondersteuning van de gemeente Diemen, mede omdat onze gemeente zich heeft gebonden aan de uitgangspunten van de lokale agenda 21.

Wij pleiten dus niet voor het stopzetten van subsidie aan VIVOS, maar vragen VIVOS haar activiteiten opnieuw kritisch te bekijken. Mocht VIVOS aan haar uitgangspunten vasthouden om bepaalde ontwikkelingen in Nandaime financieel te ondersteunen, zijn wij daar als D66 fractie tegen. Niet dat er niet gezocht mag worden naar het financieren van projecten, dat is in onze visie iets heel anders dan het zelf financieel betrokken zijn bij een project. Als VIVOS zich meer richt op voorlichting en activiteiten in het kader van de lokale agenda 21, zal D66 haar actief daarbij steunen.”

P.S. We ontvingen het programma later alsnog; het onderwerp “ontwikkelingssamenwerking” komt er niet in voor.

ONS COMMENTAAR

Wij danken de 7 politieke partijen voor hun medewerking aan ons onderzoek. De zaak overziend betreuren we, dat de thans twee grootste partijen de VVD en de PvdA niets over het onderwerp zeggen en dat in een steeds meer globaliserende wereld.

Dat Leefbaar Diemen en Democraten Diemen zich in hun programma’s heel erg richten op het door hen gewraakte Centrumplan kunnen we ons voorstellen. We hopen dat zij zich in de toekomst wel met onze problemen willen bezighouden. Ook wij zijn serieuze burgers van Diemen, bezorgd weliswaar voor mensen elders op onze wereldbol !

Uiteraard zijn we blij met de standpunten van CDA en GROENLINKS, maar evenzeer met het wat genuanceerder standpunt van D66. Het is de enige partij die de term Lokale agenda 21 laat vallen. We nemen hierbij aan dat gedoeld wordt op LA21/internationale samenwerking.

Begrijpen we D66 goed, dan bedoelt zij, dat we niet bezig zouden moeten zijn om zelf hier in Diemen gelden in te zamelen voor projecten, maar daar andere wegen voor te zoeken. Als lokale taak zou dan voor VIVOS blijven voorlichting en activiteiten in het kader van de lokale agenda 21. Zonder hier thans dieper op in te gaan, stellen wij vast dat de opvattingen van D66 in ieder geval gelegenheid geven voor een goede discussie. Raadscommissie en Raad hebben ons wel aanhoord, maar er zijn standpunten ingenomen, zonder echt met ons in discussie te gaan.

Als er echter één organisatie in Diemen genoemd mag worden, die actief met LA/internationale samenwerking bezig is geweest samen met de gemeente Diemen (het Vuilnisbelt-project) dan is dat VIVOS wel !

Ten behoeve van onze lezers geven we in een afzonderlijk artikel uitleg van het begrip Lokale Agenda 21.
Alfons Ruitenbeek.

Bezoek Roberto Escobar ledenvergadering Vivos

Voorzien van veel foto’s uit Nandaime kwam Roberto VIVOS op de hoogte stellen van de recente ontwikkelingen in de projecten. Het belangrijkste nieuws betrof de opening van de gezondheidspost Bernardino Diaz Ochoa waarbij hij aanwezig was. Dit project is gestart door Nochari en VIVOS heeft financieel bijgedragen aan de totstandkoming van het gebouw en de medicinale kruidentuin. Er worden verschillende producten vervaardigd en verkocht. Leuk was dat Roberto monsterverpakkingen van verscheidene natuurproducten voor genezing en verzorging had meegebracht. Aan de uitvoering van de verpakkingen is goed te zien wat een lange weg men nog heeft te gaan. Omdat er geen glasfabriek is, wijkt men uit naar kunststof, die vaak niet geschikt is voor de producten. Ook het maken en bedrukken van etiketten staat nog in de kinderschoenen en gebruiksvoorschriften ontbreken nog geheel.

Op een bord staat vermeld dat VIVOS heeft meegewerkt.

Een nieuwe interessante ontwikkeling is voortgekomen uit een bezoek dat Roberto heeft gebracht aan de organisatie “Ciegos sin Fronteras” (Blinden zonder grenzen), een nationale organisatie voor rehabilitatie die sinds enige tijd actief is in Nandaime. “Zonder grenzen” betekent dat ook anderszins gehandicapten welkom zijn. Immers, samen kunnen ze meer bereiken. De werkzaamheden betreffen het weven van hangmatten en het borduren van kleding. Ze zijn nu nog aangewezen op een kleine werkplaats, maar de burgemeester heeft een nieuw terrein beloofd. Het project in zijn huidige vorm biedt werk aan zo’n 48 blinden en gehandicapten. Aan VIVOS is een bijdrage gevraagd voor de aanschaf van gereedschap en materiaal.

Dezelfde problematiek van verpakking en etikettering doet zich voor bij een ander project van Nochari, eveneens gesteund door VIVOS, het project “Agroindustria”. Hierbij gaat het om de kleinschalige verbouw van landbouwproducten door vrouwen en aansluitend de verwerking daarvan tot levensmiddelen en geneesmiddelen.

Momenteel zijn de voorbereidingen voor de inrichting van een winkel voor de verkoop van de producten in volle gang. Daarvoor is geld voor de inrichting nodig: een koelkast en vitrines. De vervaardigde producten zijn wijn, verschillende soorten kruidenkazen en natuurlijke medicijnen. Ook worden kruiden verwerkt in zelfgemaakte kussens die eveneens te koop zijn.

Uit de verhalen van Roberto komt goed naar voren hoe hard er gewerkt wordt door de deelnemers aan de projecten.

VIVOS is blij met het rechtstreekse contact via Roberto. Het houdt de belangstelling levendig en verkleint de afstand tussen Diemen en Nandaime.

Tot ziens Roberto, groeten aan alle vrienden in Nandaime.

Gemeentelijke Beleidsdoelstelling voor ontwikkelingssamenwerking

Een briefwisseling tussen burgemeester De Hon en Paul Aalders.

Ons vroegere lid van het eerste uur, emeritus Ds Paul Aalders schreef op 14 januari een brief aan de burgemeester, geschrokken als hij was van het intrekken van onze subsidie, iets dat hij geheel onbegrijpelijk vond. Hij wees op de vroegere betrokkenheid van de burgemeester, zoals bij de onthulling van de muurschilderingen van Olga Maradiaga, “Kunt u als een van uw laatste regeringsdaden (ik betreur uw vertrek) niet bewerken dat een andere bejegening van VIVOS plaatsvindt”, zo vraagt Paul Aalders

Burgemeester de Hon reageerde met een brief van 30 januari. Hij schrijft o.a. dat de raad eerder had besloten dat de subsidie aan VIVOS nader beschouwd moest worden tegen de achtergrond van de gemeentelijke doelstellingen. De gemeentelijke beleidsdoelstelling voor

Ontwikkelingssamenwerking werd als volgt vastgesteld: “Het stimuleren van – de betrokkenheid van inwoners van Diemen bij -lokale initiatieven op het terrein van ontwikkelingssamenwerking “. Een meerderheid van de raad deelde in het najaar van 2001 de mening van het college dat de subsidie aan VIVOS niet langer als doelmatig en doeltreffend beschouwd moest worden.

Voor de volledigheid meldt de burgemeester, dat VIVOS heeft aangekondigd niet bij de pakken neer te gaan zitten.

Tot slot zegt hij aan Paul Aalders dat hij de ontwikkelingen met belangstelling zal volgen, ook na 1 september van dit jaar, maar dan wel vanuit zijn nieuwe woonplaats Lelystad en niet meer als burgemeester van Diemen.

Waarom schrijven wij dit alles ? Omdat ook in deze brief de gemeentelijke beleidsdoelstelling voor Ontwikkelingssamenwerking naar voren wordt gebracht. Aan de hand daarvan wordt ons de maat genomen. Maar die doelstelling luidde vroeger heel anders !

In een gemeentelijke notitie van 6 november 1995 over de organisatie van de Lokale agenda 21 ‘internationale samenwerking’ staat:

Het gemeentelijk beleid is in het beleidsprogramma 1994-1998 als volgt geformuleerd:

“De gemeente dient invulling te geven aan een rechtvaardige samenleving, waarin iedere burger verantwoordelijkheid mag nemen om via lokale initiatieven aandacht te besteden aan chaos, honger, geweld of uitzichtloosheid in andere delen van de wereld. Initiatieven worden primair door burgers of maatschappelijke organisaties genomen. De door de gemeente te subsidiëren projekten worden beoordeeld op hun karakter van ‘voorlichting en bewustwording’. Bij de subsidiëring wordt rekening gehouden met de extra kosten hiervoor. Het principe van verdubbeling van de opbrengst van acties blijft gehandhaafd, voor zover het budget toereikend is. Het jaarlijkse budget voor ontwikkelingssamenwerking en hulp aan Oost-Europa blijft gehandhaafd op twee gulden per inwoner jaarlijks. Het budget kan worden gebruikt voor aanvulling van de door organisaties ingezamelde gelden, voor organisatiesubsidies, subsidies voor voorlichting en bewustwording en voor voorziening in communicatie ter plaatse”.

Dat is heel andere kost dan de huidige volledig uitgeklede formulering. Natuurlijk kunnen beleidsdoelstellingen in elke nieuwe raadsperiode veranderd worden. VIVOS heeft nu vier raadsperioden meegemaakt. Het zou toch terecht zijn, indien wij bij wijzigingen minstens gehoord zouden worden !

Alfons Ruitenbeek.