De lokale agenda 21 (LA-21)

In onze vorige nieuwsbrief (nr.125) verwezen we naar het eind van het overzicht van de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen in Diemen naar een uitleg wegens plaatsgebrek weggevallen. Daarom geven we de uitleg hieronder alsnog.

In 1992 vond in Rio de Janeiro de door de Verenigde Naties georganiseerde conferentie over milieu en ontwikkeling (UNCED) plaats. De aanwezige wereldleiders ondertekenden een verklaring welke ten grondslag ligt naan Agenda 21: het actieprogramma voor de 21e eeuw.
Het belangrijkste uitgangspunt vormt hierbij het streven naar duurzame ontwikkeling: de plicht tegenover onszelf en onze nakomelingen, de aarde leefbaar te houden.

Kern van de LA-21 is een consultatie van burgers, instellingen en bedrijven op het samen werken aan duurzame ontwikkeling. De eigen verantwoordelijkheid van de doelgroepen voor een schoon en duurzaam milieu op lokaal niveau staat daarbij voorop.

Een LA-21 behoeft zich niet te beperken tot het grondgebied van de gemeente Diemen. Er kan ook sprake zijn van een gemeentelijke betrokkenheid bij internationale samenwerking. In dat kader moeten de doelstellingen zijn gericht op:

* Het leveren van een bijdrage aan het oplossen van milieuproblemen en aan armoedebestrijding.
* De vergroten van het bewustzijn over de nood zaak van een rechtvaardige verdeling.

Dit onderdeel heet LA-21 ‘internationale samenwerking’ VIVOS heeft zich met het vuilnisbeltproject (‘Gooi je geld op de vuilnisbelt’) actief beziggehouden.
Alfons Ruitenbeek

Vivos in 2001

Let op. Alle in onderstaand artikel genoemde bedragen zijn vermeld in guldens! Niet omdat ruim 80% van de Nederlanders nog denkt in guldenbedragen, als men zich een voorstelling wil maken van de omvang van een geldbedrag. Maar simpelweg omdat onze boekhouding over 2001 nog in guldens is

Afgelopen jaar heeft VIVOS een bedrag van ƒ 7984,68 ingezameld ten behoeve van projecten in de gemeente Nandaime. De gemeente Diemen heeft dit bedrag verdubbeld met geld uit de pot die is gereserveerd voor ontwikkelingsprojecten. Zodoende had VIVOS ƒ 15969,36 beschikbaar voor projecten. Beleid van VIVOS is namelijk om de ingezamelde gelden volledig te gebruiken voor projecten in Nandaime; dus geen zogenaamde overheadkosten

Natuurlijk maakt VIVOS ook onkosten. De Nieuwsbrief die u nu leest, en ook alle exemplaren in 2001, kosten geld: vormgeving, porto en vooral kopieerkosten. In 2001 is daaraan ƒ 1186,12 uitgegeven. Een andere grote kostenpost is de contributie voor het LBSNN (Landelijk Beraad Stedenbanden Nederland Nicaragua). In deze organisatie zijn bijna alle gemeenten, verenigingen en stichtingen vertegenwoordigd die een stedenband of vriendschapsband met een stad in Nicaragua onderhouden. De contributie bedraagt voor VIVOS ƒ 1000, – per jaar, maar we zijn van mening dat het dat bedrag waard is. Via het LBSNN blijft VIVOS goed op de hoogte van de activiteiten van de andere stedenbandorganisaties. Aangezien er vanzelfsprekend tal van overeenkomstige activiteiten zijn, kunnen de inspanningen worden gebundeld, waardoor er veel betere resultaten worden geboekt. Het duidelijkste voorbeeld hiervan is de bundeling van krachten na de orkaan Mitch in 1998. Daardoor was het mogelijk om ruime aandacht te krijgen op de landelijke televisiezenders voor de problemen in Nicaragua. Minder aansprekende voorbeelden, maar voor het dagelijkse reilen en zeilen van VIVOS van groter belang, zijn de informatie-uitwisseling over het verloop van overeenkomstige projecten en de aanpak van problemen in Nicaragua, het opzetten van publiciteitscampagnes in Nederlandse gemeenten, de samenwerking met en voorlichting op scholen en de inschakeling van particuliere organisaties en bedrijven in Nederland ter ondersteuning van de activiteiten. Het bespaart VIVOS heel wat wielen uitvinden.

Andere onkosten van VIVOS betreffen kopieer- en portokosten in het algemeen, aanschaf van kantoorartikelen, huur van vergaderruimte, verzekeringen enzovoort. In totaal heeft VIVOS ƒ 4285,64 uitgegeven aan deze organisatiekosten. Deze kosten worden volledig gedekt door de ‘subsidie organisatiekosten’ van de gemeente Diemen. Helaas moest een deel van deze organisatiesubsidie worden aangewend voor de bekostiging van de inleenkracht, omdat de financiering hiervan door gelden ten bate van werkgelegenheidsvoorzieningen door de gemeente onvoldoende was. Daardoor is voor VIVOS het jaar 2001 afgesloten met een negatief saldo van ƒ -1255,64. Dit tekort is verrekend met de algemene reserve.

In de nabije toekomst zou dit tekort wel eens heel hard kunnen oplopen. De gemeente Diemen heeft namelijk besloten om per 1 januari 2003 de subsidie voor VIVOS stop te zetten. De organisatiekosten zullen dan moeten worden betaald uit de inzamelingsgelden. Dat gaat dus direct ten koste van de financiering van projecten en dus ten koste van de armere groepen in Nandaime.

In 2001 is officieel het milieuproject van het Vrouwenhuis afgesloten. Dit project was in 1999 van start gegaan, maar door de nasleep van de orkaan Mitch was er aanzienlijke vertraging opgetreden. Door het project is een flink aantal vrouwen opgeleid om zelfstandig kleinschalige landbouw te bedrijven, er zijn enkele kwekerijen ingericht en er is zaad ter beschikking gesteld. Het tegelijk begonnen project van het Gemeenschapscentrum (Centro Comunitario Oscar Arnulfo Romero) is nog niet geheel afgerond. Niet alle onderdelen zijn even goed verlopen. Veel vertraging is opgelopen door het niet door de overheid willen afgeven van de vergunning voor de lokale radiozender. Pas eind dit jaar begon deze met uitzenden. Na de financiële afhandeling en accountantscontrole zal dit project in 2002 worden afgesloten.

Twee kleine projecten zijn in 2001 succesvol gerealiseerd. De ene was het voorzien van het personeel van de door VIVOS gefinancierde medische consultatiebureaus met witte jassen. Het andere was het verwezenlijken van een internetaansluiting voor het Vrouwenhuis.

Een derde project behelsde het regelen van het juridisch eigendomsrecht van de grond die de gemeenschap Cooperativa Pedro Joaquin Chamorro al in gebruik had. Hierna moest de grond binnen de gemeenschap worden verdeeld onder de families ten behoeve van bewerking en bebouwing. Dit project werd namens VIVOS uitgevoerd door de NGO (Niet Gouvernementele Organisatie) Nochari. Gedurende de besprekingen vooraf over de uitvoering liep het project helaas vast op de procedure over de verdeling van de grond. Ernstige meningsverschillen gingen hierbij gepaard met bedreigingen. Reden voor Nochari, en dus ook voor VIVOS, om zich terug te trekken en het project af te blazen. Gelukkig was er nog maar weinig geld uitgegeven; minder dan ƒ 200, .

Het vierde project in 2001 verliep weer wel goed. Dit behelsde een verdere verbetering van de lokale medische voorzieningen voor de gemeenschap Bernardino Diaz Ochoa. Het bestaande gebouw werd verder bouwkundig aangepast en ingericht om het te kunnen gebruiken als volwaardig gezondheidscentrum. Ook zijn er verpakkingen en flessen voor medicijnen aangeschaft. De financiële afronding vindt plaats in 2002, maar vorig jaar is voor dit project circa ƒ 2500,- uitgegeven.

Het vijfde project bevindt zich nog in de startfase; VIVOS voert nog overleg over de precieze inhoud van het project en de kosten. Het betreft het ondersteunen van het opzetten van kleine bedrijven door vrouwen om ze financieel zelfstandig te maken. Behalve opleiding en cursusmateriaal gaat het hier ook om de aanschaf van bedrijfsmaterialen en grondstoffen. Het benodigde geld voor de laatste twee onderdelen wil VIVOS beschikbaar stellen in de vorm van een lening; vanzelfsprekend met lage rente en met betrekking tot de terugbetalingstermijn zal VIVOS zich niet hard opstellen. Maar het gaat om zaken die direct zijn bedoeld om geld mee te verdienen, reden waarom VIVOS het redelijk vindt om het benodigde bedrag niet te geven maar te lenen. Op die manier kan het nogmaals worden gebruikt voor andere vrouwen of een ander project

Een project uit de oude doos is het vuilnisbeltproject. Dit project heeft al vele hindernissen ontmoet. Meteen bij de aanvang barstte de orkaan Mitch los. Daardoor begon het met aanzienlijke vertraging, omdat de prioriteiten tijdelijk elders lagen. Vervolgens is er veel vertraging ontstaan door de gerechtelijke procedures tegen de buurman die geen recht van overpad wilde verlenen. Daardoor bleef de toegangsweg afgesloten. Vervolgens begonnen de burgemeestersverkiezingen waardoor het project verzeild raakte in een politiek steekspel. De Sandinistische burgemeester werd opgevolgd door een liberaal. De vuilstortplaats was toen al helemaal ingericht en bedrijfsklaar. VIVOS leefde ook even in de veronderstelling dat hij al in gebruik was genome vivos. Helaas bleek dat niet juist te zijn. Wat de nieuwe burgemeester van plan was, bleef aanvankelijk onduidelijk. Inmiddels is INIFOM (de Nicaraguaanse tegenhanger van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten – VNG) zich er mee gaan bemoeien. INIFOM laat nog wat aanvullend milieuonderzoek verrichten en overweegt om het project van VIVOS overnemen. Dat zou voor VIVOS heel gunstig zijn. De eerste fase van het project – aanleg en inrichting van de stortplaats – heeft VIVOS naar tevredenheid verwezenlijkt. De tweede fase is voor VIVOS veel moeilijker om te begeleiden; het gebruik en de financiële onderbouwing door middel van inning van afvalinzamelingbelastinggeld. Een lokale organisatie kan dat veel beter. In afwachting van de verdere ontwikkelingen is VIVOS gestopt met de geldinzameling voor het vuilnisbeltproject per 1 januari 2001

Tot slot nog twee korte berichten. De ambulance die VIVOS tien jaar geleden ter beschikking heeft gesteld, heeft het afgelopen jaar begeven. En inmiddels is VIVOS gestart met een nieuwe project, namelijk de ondersteuning van de organisatie ‘Ciegos sin Fronteros’ (Blinden zonder Grenzen). In de vorige Nieuwsbrief hebben we er kort over geschreven. In de volgende hopen we een verslag te kunnen publiceren over een bezoek van onze man in Nandaime aan deze organisatie.

Theo Jorna

Aanstelling van Imelda Ordonez

Per 1 maart j.l. ben ik begonnen als secretarieel medewerkster voor VIVOS. Mijn naam is Imelda Ordoñez Lara en ik kom uit Colombia. Colombia is een land met veel contrast tussen angst en vrolijkheid en tussen rijkdom en armoede. Het heeft een mooie natuur, aardige mensen en een erg ingewikkelde sociale, politieke en economische problematiek.

In Colombia heb ik 8 jaar op verschillende middelbare scholen biologie les gegeven. Ondertussen heb ik rechten gestudeerd.

Tijdens mijn studie ben ik mij voor de sociale problemen van de armere delen in Colombia gaan interesseren. Als vrijwilliger heb ik drugs verslaafden geholpen met de juridische procedures waar zij vaak mee te maken krijgen. In 1993 heb ik mijn echtgenoot in Colombia leren kenen. Wij zijn in 1995 in Colombia getrouwd. In april 1996 zijn wij naar Nederland gegaan. Hier wonen we, samen met onze 3 kinderen in Amstelveen.

In Nederland heb ik 1 jaar in een metaalbedrijf in een administratieve functie gewerkt. Ook heb ik een jaar op een middelbare school Spaanse les gegeven

De afgelopen jaren heb ik mij voornamelijk met de kinderen bezig gehouden. Toen ik hoorde dat er een functie voor mij beschikbaar was bij VIVOS, was ik meteen enthousiast

Ik zal in mijn nieuwe functie o.a. de maandelijkse ledenvergaderingen gaan notuleren en de nieuwsbrief verzorgen. Verder zal ik de Spaanstalige projectbeschrijvingen in het nederlands gaan vertalen en de e-mail contacten met Midden-Amerika onderhouden. Tenslotte zal ik de informatie op de website gaan bijhouden.

Ik ben telefonisch en per e-mail bereikbaar.
Op maandag en woensdag Tel: 020-552 27 89
E-mail: kantoor@vivos.nl
Op andere dagen:
Tel: 020-643 82 19
Alle voorstellen en nieuwe ideeën zijn van harte welkom.