Nieuw gemeentelijk beleidsprogramma 2002-2006

In onze twee vorige nieuwsbrieven – nummers 125 en 126 – hebben we onze lezers uitvoerig geïnformeerd over de opvattingen van de politieke partijen in Diemen over ontwikkelingssamenwerking. Wat staat daar over te lezen in de verkiezingsprogramma’s? . Kies op 6 maart voor VIVOS! Luidde onze oproep!
Hoe is het verder gegaan?

Na de verkiezingen hebben Leefbaar Diemen, PvdA, CDA en Democraten Diemen besloten om samen een nieuw college te vormen. Op donderdag 23 mei zijn de 5 wethouders door de Raad gekozen.

Tijdens de onderhandelingen tussen genoemde partijen zijn er uiteraard afspraken gemaakt op tal van gebieden. Die zijn vastgelegd in een beleidsprogramma, dat op 13 mei jl. aan de Raad toegezonden is. Op 30 mei stond het op de agenda voor de gemeenteraad.
De discussie is beperkt gebleven, omdat bij de begrotingsbehandeling de zaak in onderdelen terugkomt.
Wat is van belang voor VIVOS?

Belangrijk is, dat het beleidsprogramma de laatste paragraaf heeft gewijd aan ontwikkelingssamenwerking!!!. Er staat:
De verdubbeling van de collecteopbrengsten blijft in de komende collegeperiode gehandhaafd. Hiervoor is 1 euro per inwoner beschikbaar. Dit bedrag zal vanaf dit jaar geïndexeerd worden. Uit deze post kunnen ook organisatiekosten van daarvoor in aanmerking komende instellingen worden gefinancierd. Een eventueel overschot wordt gestort in een fonds. Hieruit kan bij incidentele projecten worden geput.
Voor grootschalige projecten boven een bepaald bedrag kan, mits aan een aantal toetsbare criteria is voldaan, de gemeente de collecteopbrengsten meer dan verdubbelen. Het college zal een onderzoek doen naar het creëren van een nieuwe manier van gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking, zoals gepresenteerd door de VNG op 1 februari 2002.

Wat opvalt

De verdubbeling van collecteopbrengsten blijft gehandhaafd. Het budget dat beschikbaar was voor deze verdubbeling, was ƒ 2, – per inwoner en wordt nu afgerond op 1 euro. Bovendien wordt dit budget geïndexeerd.
Ook kunnen organisatiekosten van Diemense instellingen – zoals VIVOS – uit dit budget worden gefinancierd. Heel belangrijk is dat eventuele overschotten in een fonds gestort zullen worden, dat voor incidentele projecten kan worden gebruikt.
Nieuw is ook dat in bepaalde gevallen, bijvoorbeeld in het geval van grootschalige projecten, onder voorwaarden de gemeente collecteopbrengsten meer dan verdubbelen kan!

BELANGRIJK vinden we het, dat er bij de collegeonderhandelingen aandacht aan het onderdeel ontwikkelingssamenwerking geschonken is en dat er ruimte gemaakt is om opnieuw te praten over de subsidiëring van VIVOS.

Alfons Ruitenbeek

De projecten van VIVOS

Naar aanleiding van het in de vorige Nieuwsbrief gepubliceerde overzicht van de financiën en activiteiten in 2001 vroeg een lezer ons wat het nieuw gestarte project, de ondersteuning van de organisatie ‘Blinden zonder Grenzen’ te maken heeft met de Lokale Agenda 21 (LA 21); betreft dit niet meer een humanitaire aangelegenheid?
De doelstellingen van LA 21 betreffen het oplossen van milieuproblemen, armoedebestrijding en bewustwording van de noodzaak van een rechtvaardige verdeling. Nu is het al een discussie op zich of humanitaire aangelegenheden niet per definitie vallen binnen LA 21. De leefomstandigheden van mensen – voedselvoorziening, gezondheid en medische voorzieningen, werkgelegenheid en de mogelijkheden voor scholing en vakopleidingen – houden vaak direct verband met het inkomen, met het al of niet moeten leven onder de armoedegrens, met een rechtvaardige verdeling. Pas als in de meest elementaire basisbehoeften wordt voorzien, is er bij mensen ruimte om actief bezig te zijn met milieuproblematiek.
Afgezien van de uitkomst van deze discussie is het een gegeven dat LA 21 binnen het werkkader van VIVOS valt, maar dat de doelstellingen van VIVOS niet zijn beperkt tot LA 21. Artikel 2 van de statuten van de vereniging VIVOS gaat hierover.
De vereniging heeft ten doel:
a. het organiseren van daadwerkelijke hulp aan ontwikkelingslanden.
b. het bevorderen van de bewustwording van de bevolking van de gemeente Diemen ten aanzien van ontwikkelingssamenwerking.
Hieruit blijkt dat het werkterrein van VIVOS veel breder is dan LA 21. En het betekent ook, dat al presenteert VIVOS zich al sinds jaar en dag als de organisatie van de vriendschapsband Diemen-Nandaime, en al beperken al haar concrete projecten zich tot Nandaime, statutair VIVOS zich met evenveel inzet kan bezighouden met Soedan, Angola, Bangladesh of waar ook ter wereld waar hulp wordt gevraagd
De beoordeling en uitvoering van projecten zijn voor VIVOS vaak niet eenvoudig. Welke rol spelen de lokale organisaties, zijn het altijd goede partners om mee samen te werken, wat is de invloed van de overheid – op lokaal en landelijk niveau, hoe moet VIVOS met de politieke tegenstellingen omgaan, welke eisen kan VIVOS stellen, in hoeverre moet zij zich aanpassen aan de plaatselijke omstandigheden en normen, hoe kan op zo grote afstand worden gecontroleerd of de verkregen informatie correct is en of de uitvoering goed gaat? Het zijn enkele van de vele vragen en problemen waar VIVOS mee wordt geconfronteerd en waar ze inmiddels jarenlange ervaring mee heeft. En wat hebben Diemen, de Diemense bevolking en politiek en andere Nederlandse organisaties hier voor invloed op? Het is een interessant onderwerp om in de komende Nieuwsbrieven verder op in te gaan.
De ambulance

Naar aanleiding van de mededeling in de vorige Nieuwsbrief dat de door VIVOS geschonken ambulance het na tien jaar heeft begeven, is ons gevraagd, of wij destijds hebben duidelijk gemaakt dat er zal moeten worden gespaard om t.z.t. een nieuwe of tweedehands ambulance te kunnen aanschaffen. Met de aanschaf van de ambulance was een bedrag gemoeid van US$ 16.900, -. De reserveonderdelen (waaronder 16 banden) hebben US$ 5232,22 gekost. Er zijn toen echter geen afspraken gemaakt over “afschrijving t.b.v. vervanging”. In die dagen waren er nog onvoldoende communicatiemogelijkheden.
Tegenwoordig verlopen alle dagelijkse contacten via e-mail en zonodig per fax.

Theo Jorna

Koninklijke onderscheiding voor Alfons Ruitenbeek

Op donderdag 25 april heeft ons lid Alfons Ruitenbeek een koninklijke onderscheiding ontvangen uit handen van burgemeester Bob de Hon. De titel van Ridder in de Orde van Oranje-Nassau is hem verleend omdat hij ‘zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen en anderen heeft gestimuleerd’, zoals het advies van het Kapittel voor de Civiele Orden aan Koningin Beatrix luidt.

In zijn toespraak in het Diemense gemeentehuis, die door ca. veertig mensen (waaronder twee VIVOS-leden) werd bijgewoond, memoreerde burgemeester De Hon de inzet van de inmiddels 82-jarige Alfons Ruitenbeek in jeugdwerk, kerken, vakbondswerk, ondernemingsraad, journalistiek, politiek, openbaar bestuur, ontwikkelingssamenwerking en voor vluchtelingen en asielzoekers. Alfons bleek verrast met dit ‘officiële’ oordeel over zijn activiteiten in de loop der jaren.

Tijdens de ledenvergadering op 1 mei overhandigde voorzitter Theo Jorna namens alle VIVOS-leden een boeket bloemen en een fles champagne aan Alfons en feliciteerde deze met zijn koninklijke onderscheiding.

Bij de aanvraag van deze decoratie is ook VIVOS betrokken geweest. Enige tijd geleden werd onze secretaris namens de burgemeester benaderd met de vraag of zij de aanvraag wilde ondersteunen. Vanzelfsprekend voldeed ze aan dit verzoek en schreef een ondersteunende aanbevelingsbrief
Het is de tweede keer dat een lid van VIVOS een ‘lintje’ ontvangt. Eerder werd aan Peter Prins bij zijn afscheid van de gemeenteraad een onderscheiding verleend. Niet alleen vanwege zijn verdiensten als raadslid, maar ook, zoals burgemeester De Hon het omschreef, voor zijn inzet voor VIVOS en de gerealiseerde projecten in Nandaime.

Peter Prins

Noodweer teistert Nicaragua

Een uitloper van de orkaan Alma in de Stille Oceaan heeft ook Nicaragua getroffen. Eind mei geselden hevige stortbuien grote delen van het land. De telefoonverbindingen met het land waren verbroken en het vliegveld van Managua werd tijdelijk buiten gebruik gesteld.
Scholen werden gesloten. De omgeving van Nandaime werd ook zwaar geteisterd.
Met name de dorpen in het zuiden van de gemeente, zoals Ochomogo, raakten geïsoleerd door weggespoelde wegen.
Tientallen huizen werden door de hevige regenval verwoest. De dorpen beschikten plotseling niet meer over drinkwater, omdat de waterputten volliepen met bagger en daardoor onbruikbaar waren geworden.
Het aantal slachtoffers is onbekend. Wel zijn er veel mensen dakloos geworden.
De directrice van het Vrouwhuis Nora Astorga in Nandaime, Maria Lourdes Obando, heeft in een E-mail om hulp vanuit Diemen gevraagd. In een reactie hierop hebben wij onze vertegenwoordiger in Nicaragua, Roberto Escobar, gevraagd om ter plekke de situatie te beoordelen en VIVOS daarover zo snel mogelijk te berichten.

Peter Prins